Prevádzkovateľom týchto stránok je spoločnosť TECHSOFT s.r.o. (dalej len "prevádzkovateľ").

Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa, ktorý získava a priamo spracúva Vaše osobné údaje:

TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovenská Republika,
IČO: 31668844, DIČ: 2020513638, IČ DPH: SK2020513638,
Obchodný register: Okresní súd Prešov, oddiel: sro,vložka č.: 988/P,
Tel: +421 52 7710 211, Mobil: +421 905 506 690, Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Prevádzkovateľ vzhľadom k povahe, rozsahu a spôsobu spracúvania osobných údajov, podľa § 44 Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 18/2018 Z.z Slovenskej Republiky a v súlade s GDPR (General Data Protection Regulation) - t.j. s nariadením Európskej únie účinným od 25. 5. 2018 nie je povinný určiť zodpovednú osobu a teda ju ani určenú nemá. V prípade akýchkoľvek otázok či požiadaviek týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov - kontaktujte prosím Prevádzkovateľa prostredníctvom hore uvedených identifikačných a kontaktných údajov.

Prevádzkovateľ chráni Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby v plnom rozsahu, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v Zákone o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 18/2018 Z.z Slovenskej Republiky a v GDPR (General Data Protection Regulation) - t.j. v nariadení Európskej únie účinnom od 25. 5. 2018 (ďalej len “Zákon” a GDPR). Prevádzkovateľ prehlasuje, že ak spracováva Vaše osobné údaje, tak ich spracováva v súlade so Zákonom a GDPR, ktorých cieľom je zvýšiť úroveň ochrany osobných údajov a posilniť práva občanov Európskej únie v tejto oblasti. My sa týmto zákonom a GDPR pri používaní a spracúvaní Vašich údajov riadime.

Na väčšine našich stránok sa môžete, ale nemusíte zaregistrovať. Stránky obsahujúce formuláre (Kontaktý formulár, formulár "Rýchla objednávka", Prihláška na webinár, ...a podobne) neukladajú Vaše osobné informácie, ale slúžia len na odoslanie emailu s Vašimi údajmi prevádzkovateľovi, ktorý v súlade s § 13 zákona ich môže spracovať aj bez Vášho súhlasu. Prevádzkovateľ deklaruje, že rozsah spracúvaných údajov v týchto prípadoch zahŕňa meno, priezvisko a titul kontaktnej osoby, IČO - ak sa jedná o fyzickú osobu - podnikateľa, (telefón, eMail, skype a pod...), identifikátory bydliska alebo sídla firmy a ďalšie údaje vedené v rozsahu zákonov súvisiacich s vedením účtovníctva, a prevádzkovateľ deklaruje, že rozsah spracúvaných údajov v týchto prípadoch vždy zodpovedá objektívnym požiadavkám na dosažiteľnosť daného účelu.

V prípadoch, ak povaha Vami objednaného tovaru, služby alebo servisu vyžaduje pri spracúvaní Vašich osobných údajov aj Váš súhlas s ich spracovaním, o tento špecifický súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na konkrétny účel Vás požiadame v samostatnom dokumente alebo emaile.

Čo sa týka spracovania osobných údajov na týchto stránkach, okrem už spomínaných formulárov - jediná oblasť dotýkajúcu sa v určitých prípadoch spracovania osobných údajov je oblasť cookies, ktorým je venovaná samostatná oblasť.

Ak komentujete na našej webovej stránke, stlačením tlačidla pridať komentár súhlasíte s uverejnením Vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, nick, Gravatar, fotografie a obsah komentáre). Vami zadané osobné údaje nepoužívame na žiadne iné účely. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Komentáre sa riadia privacy policy od zprostredkovateľa plaform Disqus a našimi zásadami spracovania osobných údajov.

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri nákupe našich výrobkov alebo služieb, alebo pri poskytovaní podpory a ktoré sú vyžadované zákonmi Slovenskú Republiky alebo zákonmi a nariadeniami Európskej Únie budeme spracovávať po dobu desiatich rokov od posledného nákupu.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii na našich stránkach, budeme spracovávať maximálne po dobu desiatich rokov od vášho posledného prihlásenia na naše stránky.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri prihlásení sa k odberu CADnews, budeme spracovávať po dobu maximálne 10 rokov od Vášho odhlásenia sa zo zasielania CADnews alebo do 1 mesiaca od ukončenia činnosti posielania CAD informácií prevádzkovateľom.

V prípade CAD fóra, budeme Vami poskytnuté osobné údaje spracovávať po dobu 10 rokov od odhlásenia sa z CAD fóra alebo do 1 mesiaca od ukončenia činnosti CAD fóra.

Pri spracovaní Vašich osobných údajov, máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť a uplatniť právo na prístup a opravu údajov, ktoré spracovávame. Ak máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje spracovávame v súlade so zákonom, môžete nás požiadať o vysvetlenie alebo o nápravu nevyhovujúceho stavu, najmä požadovať blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov, prípadne kompletné vymazanie týchto údajov.

Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri v sídle našej spoločnosti, a ak sa zaregistrujete, nebudete ich musieť nanovo zapisovať pri každej návšteve. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia Vašej objednávky, ako aj pre účely poskytovania podpory a ostatných služieb. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do sekcie Upraviť profil. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude zneaktívnené na všetkých stránkach.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli). Kedykoľvek po prihlásení sa na stránku elektronického obchodu, si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť v časti „Upraviť profil“.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie), či niektorí dodávatelia, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu (kvôli aktualizácii produktov, registrácii atď.). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Spracovať Vaše osobné údaje uvedené v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú pre plnenie zmluvy môžeme s § 13 zákona aj bez Vášho súhlasu. Máte však právo požadovať informáciu o spracovaní Vašich osobných údajov a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

aše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Ochranu a zabezpečenie všetkých osobných údajov berieme vážne.

S Vašimi osobnými údajmi, ako aj s osobnými údajmi Vašich odberateľov budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov užívame automatizované aj neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch, uložených výhradne v sídle prevádzkovateľa. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známa) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov, najmä:

  • Pre zabezpečenie serverov využívame viacúrovňový firewall
  • Všetka komunikácia medzi servermi je šifrovaná a zabezpečená virtuálnou privátnou sieťou
  • Mailové správy sú kontrolované na prítomnosť vírusov a ich obsah na phishing
  • Prístup k osobným údajom našich zamestnancov a spolupracovníkov je možný len cez internú sieť.

Osobné údaje, ktoré spracovávame, môžeme sprístupňovať výhradne našim zamestnancom, ktorí zabezpečujú administratívnu a technickú podporu, prípadne iným subjektom len z dôvodu plnenia zákonných povinností.

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že spĺňa všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 18/2018 Z.z SR, a teda že:

  • spracováva osobné údaje svojich odberateľov len na základe zákonného právneho titulu (odberateľ vyjadril slobodný a dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a užívateľ je schopný tento súhlas doložiť, alebo je spracovanie osobných údajov odberateľa nevyhnutné pre výkon zmluvy, alebo je spracovanie nevyhnutné pre splnenie právnych povinnosťou užívateľa, prípadne z iných dôvodov zákona
  • neeviduje a nespracováva citlivé osobné údaje jeho odberateľov, tj. Osobné údaje vypovedajúce o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstvo v odborových organizáciách, náboženstva a svetonázoru, odsúdení za trestný čin, zdravotnom stave a sexuálnom živote subjektu údajov a genetický údaj subjektu údajov, biometrický údaj, a iné
  • umožňuje svojim odberateľom výkon ich práv podľa zákona
  • zaväzuje sa zohľadniť akékoľvek zmeny v evidencii osobných údajov svojich odberateľov v lehote najneskôr do 24 hodín od prijatia informácie o zmene.

Vaše osobné údaje prevádzkovateľ nezverejňuje a ani neposkytuje žiadnej tretej osobe s výnimkou ustanovení, kedy to vyžaduje príslušný zákon Slovenskej republiky alebo príslušný zákon či nariadenie Európskej únie, alebo pokiaľ to je potrebné pre vystavenie licencie vami zakúpeného software. Prevádzkovateľ bezplatne zlikviduje Vaše osobné údaje v prípade, ak o to požiadate akýmkoľvek preukázateľným spôsobom v priebehu 14 dní od takejto žiadosti.

Vaše práva

Právo na prístup k údajom: Máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva jeho/jej osobné údaje, ktoré osobné údaje spracúva a môžete tiež požiadať o poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov,

Právo na opravu: Máte právo, aby boli Vaše nesprávne osobné údaje bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené, pričom opravu údajov vykoná prevádzkovateľ bezplatne v lehote 14 dní od požiadania dotknutej osoby,

Právo na vymazanie: Ste oprávnený požadovať, aby bez zbytočného odkladu boli Vaše osobné údaje vymazané, v prípade splnenia podmienok uvedených v zákone alebo GDPR (právo na vymazanie máte najmä vtedy, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Právo na vymazanie sa neuplatňuje najmä vtedy, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa alebo tretích osôb),

Právo na obmedzenie spracúvania: V prípadoch stanovených v Zákone alebo GDPR (napr. ak napadnete správnosť osobných údajov alebo spracúvanie nie je v súlade s právnymi predpismi alebo prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely stanovené v tomto dokumente, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov), máte právo požadovať, aby prevádzkovateľ obmedzil ich spracúvanie,

Právo na prenosnosť údajov: V prípadoch uvedených v Zákone alebo GDPR (t.j. ak sa osobné údaje spracúvali automatizovanými prostriedkami na základe plnenia zmluvy), máte právo získať poskytnuté osobné údaje, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo namietať: Ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe oprávnený záujem podľa Zákona alebo GDPR, máte právo namietať voči takému spracúvaniu. Prevádzkovateľ nesmie tieto údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa alebo tretích osôb.

Právo odvolať súhlas: Ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe súhlasu, tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré vychádzalo zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na iný príslušný dozorný úrad, a to najmä v prípade, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu spracúvania osobných údajov.

Všetky práva si môžete uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na Webovom sídle prevádzkovateľa a prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente. Prevádzkovateľ žiadosť vyrieši bez zbytočného odkladu a v každom prípade do 14 dní od jej doručenia, ak nie je potrebná dlhšia lehota, pričom v takom prípade nesmie doba predĺženia presiahnuť 2 mesiace.

Ak má Prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby, ktorá si u neho uplatnila príslušné právo vyplývajúce zo zákona, GDPR alebo tohoto dokumentu, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie Vašej totožnosti.