Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovenská Republika, IČO: 31668844. IČ DPH: SK2020513638, zapísaná do Obchodnéo registra okresného súdu Prešov, oddiel: sro, vložka č.: 988/P (ďalej len TECHSOFT s.r.o.). a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou TECHSOFT s.r.o. ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na tejto internetovej stránke

Zaregistrovanie zákazníka

Podmienkou nakupovania v našom internetovom obchode nie je registrácia zákazníka.

Zákazníkom nášho internetového obchodu môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar v našom internetovom obchode a za tým účelom poskytla svoje účtovné/osobné údaje. Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Objednávky a dodávky

Odberateľ objednáva výrobky a služby prostredníctvom OnLine obchodu, osobne, telefonicky alebo písomnou formou (Emailom alebo poštou). V prípade OnLine, osobnej alebo telefonickej objednávky a za predpokladu okamžitej dostupnosti a odberu tovaru nie je potrebné objednávku potvrdiť písomnou formou. Vo všetkých ostatných prípadoch treba objednávku potvrdiť aj písomnou formou (emailom, alebo poštou). Každá objednávka musí obsahovať: meno zákazníka, kontaktnú osobu, voliteľne telefónne, IČO, DIČ, IČ DPH, presný popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, platnosť objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru a musí byť podpísaná, alebo vystavená alebo odoslaná príslušnou zodpovednou osobou odberateľa.

TECHSOFT s.r.o. potvrdí objednávku emailom, telefonicky, alebo písomnou formou a oznámi odberateľovi včas termín, kedy bude tovar k dispozícii.

Tovar a služby sa považujú za prevzaté odberateľom od doby, kedy dodávateľ odberateľovi, jeho zástupcovi alebo dopravcovi umožní fyzicky disponovať s tovarom alebo službami.

Odberateľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Bez ohľadu na vyššie uvedené, dodávateľ vyvinie maximálne úsilie pre dodržanie uvádzaných termínov dodávok.

Vlastnictví zboží a rizika

Odberateľ nadobúda vlastnícke práva k výrobkom a službám až úplným uhradením ceny a ďalších čiastok, ktoré majú byť uhradené na účet spoločnosti TECHSOFT s.r.o.

Spoločnosť TECHSOFT s.r.o. je oprávnená požadovať splnenie záväzkov, hlavne zaplatenie ceny tovaru a služieb, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na odberateľa.

Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na odberateľa momentom dodania výrobku a služieb odberateľovi alebo jeho splnomocnencovi, podpísaním dodacieho listu alebo preberacieho protokolu.

Ceny zboží

Cena tovaru sa riadi cenníkom alebo ponukou TECHSOFT s.r.o. platným v čase potvrdenia akceptácie objednávky. Cenník je zverejnený na Online obchode spoločnosti.

TECHSOFT s.r.o. má vyhradené právo dohodnúť s odberateľom osobitné cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke bez ohľadu na úpravu vzájomných vzťahov v podmienkach a iných zmluvách.

Po objednaní tovaru, alebo služby Vám objednávku a platnosť cien objednaných tovarov a služieb, ako aj termín dodávky potvrdíme telefonicky, emailom, alebo poštou

TECHSOFT s.r.o. má vyhradené právo jednostranne zvýšiť alebo znížiť cenu konkrétneho objednaného tovaru oproti cene určenej podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku, ak medzi dňom potvrdenia akceptácie objednávky tovaru a dňom úhrady jeho kúpnej ceny odberateľom vzrastie kurz amerického dolára (USD) alebo Českej koruny (Kč) voči Euru (€) podľa kurzového lístka Národnej banky Slovenska (NBS) o viac ako jedno percento (1%). TECHSOFT s.r.o. má v takomto prípade právo jednostranne zvýšiť (znížiť) cenu objednaného tovaru o sumu rovnajúcu sa percentu rastu (poklesu) tohto kurzu.

TECHSOFT s.r.o. má vyhradené právo pred tým ako potvrdí objednávku prijatú cez online obchod zmeniť cenu tovaru len v prípade ak došlo k chybe, či zlyhaniu online webového systému, alebo ak cena zverejnená na webe bola omylom nastavená na nesprávnu hodnotu.

Vrácení zakoupeného zboží

Standardne možno tovar zakúpený v e-shope vrátiť do 14 dní od zakúpenia. Pokiaľ sa ale jedná o digitálny tovar - teda o softvér, možno ho vrátiť do 14 dní od zakúpenia len pokiaľ nebol softvér v počítači aktivovaný unikátnym aktivačným kódom. Po jeho aktivácii už tento druh tovaru vrátiť nemožno.

Vrátenie vybraného CAD Softvéru do 30 dní od zakúpenia

V rámci prémiových podmienok umožňujeme pre vybraný prémiový CAD softvér zákazníkom jeho vrátenie do 30 dní od jeho zakúpenia. To, že sa jedná o softvér ktorý možno do 30 dní vrátiť je výslovne uvedené v prémiových podmienkach príslušného CAD softvéru. Dodávateľ si vyhradzuje právo poskytnúť zákazníkovi počas týchto 30 dní dočasnú 30 dennú licenciu. V týchto prípadoch, ak sú s týmto CAD softvérom poskytované bezplatne ako bonus aj rôzne prémiové služby, školenia, alebo rôzne prémiové doplňujúce SW produkty, všetky tieto bezplatné doplňujúce prémiové produkty a služby budú zákazníkom poskytnuté až po uplynutí 30 dní od zakúpenia. V prípade, ak si zákazník vyžiada tieto bezplatné doplňujúce prémiové produkty a služby ešte pred uplynutím 30 dní od zakúpenia CAD software - možnosť vrátiť príslušný CAD softvér do 30 dní od zakúpenia zaniká.

Záverečné ustanovenia

Práva odberateľa vo vzťahu k spoločnosti TECHSOFT s.r.o. vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Všetok dodávaný software sa riadi vlastnými licenčnými zmluvami.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka Slovenskej Republiky a príslušnými zákonmi Európskej Únie.